+48 601 741 100 sekretariat@rodkoninko.pl

Strona została ostatnio zaktualizowana w dniu 09.07.2023r. Jest to projekt stale rozwijany. Jeżeli uważasz, że należy coś dodać/zmienić prosimy o informację drogą mailową.

Witaj drogi Działkowiczu!
Znajdziesz tu wyciąg z najważniejszych informacji dotyczących życia działkowego. Artykuł ten dedykowany jest nowym Działkowcom lecz bez względu na staż działowy zapraszamy do lektury.

Kwestie prawne

Warto zapoznać się ze Statutem (23 strony) oraz Regulaminem PZD (12 stron). Nie są to długie dokumenty, dla Działkowca najistotniejszy jest Regulamin:

Statut: http://pzd.pl/uploads/renata/Statut%202017%20zarejestrowany%20z%20has%C5%82ami.pdf
Regulamin: http://pzd.pl/uploads/Regulamin%20ROD%20(2018%20-%20publik).pdf

Dla działkowców wiążące są terminy (płatności) z Kalendarium Ogrodowego:

Kalendarium: https://rodkoninko.pl/wp-content/uploads/2023/02/kalendarium-2023-1.pdf

Kalendarium można również pobrać w wersji kalendarza elektronicznego (plik .ics) i zaimportować do telefonu:

Kalendarium ICS:https://rodkoninko.pl/wp-content/uploads/2023/03/ROD-Koninko-2023.ics

Gospodarka odpadami

Każda działka produkuje odpady. Muszą one zostać podzielone na papier, plastik, szkło oraz bioodpady (na Katowickiej dodatkowo miejsce na gałęzie). Punkty składowania odpadów zlokalizowane są na dwóch parkingach (przy ulicy Katowicka oraz przy ulicy Jarosławska). Odpady zbierane są jedynie przez sezon. Zimną punkty są nieaktywne (terminy otwarcia/zamknięcia punktów składowania odpadów dostępne są w kalendarium oraz na tablicach bezpośrednio przy punktach). Dokładne wytyczne dotyczące odpadów które można oddać do punktu zostały zebrane w formie pliku PDF:

Gospodarka odpadami: https://rodkoninko.pl/wp-content/uploads/2022/09/GOSPODARKA-ODPADAMI-W-ROD.pdf

Opłaty

Bieżący stan opłat można sprawdzić w Panelu Działkowca online, lub osobiście w Domu Działkowca w godzinach pracy Zarządu.
Terminy płatności podane są w Kalendarium Ogrodowym. Wpłat dokonujemy na konto bankowe (Regulamin §18 pkt 1) i jest to preferowana forma płatności.

Godziny pracy Zarządu oraz nr konta do wpłat można sprawdzić w zakładce „kontakt”: https://rodkoninko.pl/kontakt/

W przypadku braku płatności w terminie, jeżeli działkowiec podał adres e-mail zostanie do niego wysłane przypomnienie. W innym wypadku zgodnie z regulaminem §20 pkt 1:

W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.

Oraz §20 pkt 2:

Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca.

Opłata za wysłanie listu została uchwalona na 15zł.

Dodatkowo odłączana jest energia elektryczna. (Regulamin §78 pkt 1) Ponowne jej włączenie wiąże się z opłatą 50zł.

Panel Działkowca

Panel Działkowca docelowo ma zapewnić kompleksową obsługę działkowców przez internet. Aktualnie jest to projekt stale rozwijany, dlatego niezwykle cenne będą dla nas Państwa uwagi.

Dane logowania można ustalić podczas wizyty w Domu Działkowca (zostanie przydzielone proste hasło, które należy później zmienić). Jeżeli podany został adres e-mail, to można uzyskać dostęp do serwisu bez konieczności wizyty w Zarządzie. Aby zalogować się znając login (nr działki) oraz hasło należy na stronie https://rodkoninko.pl/panel/login.php podać login oraz hasło oraz kliknąć zaloguj (Rysunek 1 – niebieski prostokąt). Jeżeli chcemy przydzielić sobie hasło po podaniu maila, lub zapomnieliśmy jakie hasło wymyśliliśmy wcześniej, należy nacisnąć „Resetowanie hasła” (Rysunek 1 – czerwony prostokąt).

 Ekran logowania panelu działkowca wraz z zaznaczeniem przycisku resetowania hasła

Rysunek 1 – Logowanie i reset hasła

Aby zresetować hasło, należy podać nr działki. Jeżeli adres e-mail jest powiązany, to na skrzynkę poczty elektronicznej przyjdzie wiadomość z linkiem do ustalenia nowego hasła.

Reset hasła

Rysunek 2 – Reset hasła

Po zalogowaniu zostaniecie Państwo przeniesienie do swojego profilu (Rysunki 3 i 4). W górnej części strony znajduje się pasek nawigacyjny pozwalający na zmianę strony oraz wylogowanie się. W przypadku gdy dostępny jest nowy nieodczytany komunikat, wyświetlona zostanie stosowna informacja. Poniżej widoczne są daty ostatnich aktualizacji danych. Dalej sprawdzić można poprawność swoich danych oraz wybrać, czy chce się otrzymywać powiadomienia, i jeżeli tak, to na który z podanych adresów e-mail.

Profil 1

Rysunek 3 – Profil

Niżej dostępny jest link do szybkiego logowania. Można go dodać jako zakładkę na zaufanym urządzeniu i logować się jednym kliknięciem. Poniżej jest formularz pozwalający na zmianę danych logowania.

Profil 2

Rysunek 4 – Profil

Nawigując się przy użyciu paska u szczytu strony można przejść do pozostałych funkcjonalności Panelu Działkowca:

 1. Saldo – pozwala sprawdzić stan zobowiązań i nadpłat.
 2. Odczyty – pozwala sprawdzić wartości liczników z poszczególnych odczytów. Poniżej dostępne są historyczne stawki za EE.
 3. Komunikaty – pozwala odczytać komunikaty Zarządu.
 4. Zgłoszenia – pozwala zgłaszać nieprawidłowości oraz pomysły
 5. Wyloguj (prawy skrajny przycisk) – wylogowanie

Poniższa ilustracja (5) przedstawia formularz zgłoszeń. Na chwile obecną dostępne są 3 kategorie (Awaria lamy, Korekta lub uzupełnienie danych działkowca, Inne). Po wysłaniu zgłoszenie uzyskuje status „Oczekuje na weryfikację”. Wszystkie możliwe statusy to:

 1. Oczekuje na weryfikację
 2. Przyjęte
 3. Odrzucone
 4. Zrealizowane
 5. Zarchiwizowane
 6. Odrzucone – duplikat

 Zgłoszenie

Rysunek 5 – Zgłoszenia

Moduł ten jest najnowszym, a co za tym idzie jest on w fazie wczesnego dostępu.

Postój / Wjazd na teren Ogrodu

Na ROD „Koninko” obowiązuje ZAKAZ wjazdu pojazdami silnikowymi poza wyznaczonymi dniami tygodnia (zgodnie z Kalendarium)(Regulamin PZD § 68 pkt 5). Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych na alejkach Ogrodu! (Regulamin PZD § 68 pkt 6)

Dodatkowo Regulamin § 69 :

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Taką potrzebę należy zgłosić (telefonicznie lub osobiście) do Gospodarza Ogrodu.

W przypadku osoby niepełnosprawnej, Regulamin PZD § 70 pkt 2:

Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

Przegląd Ogrodu

Przegląd wykonywany jest raz do roku przez komisję (Regulamin § 60). Dokładny termin nie jest podawany, aby nie wpływać na częstość wykonywania prac porządkowych przez działkowców.
Podstawowymi kryteriami oceny są:

 1. Czy działka jest zaniedbana (Regulamin § 67 pkt 1)
 2. Czy trawa nie jest zbyt wysoka (Regulamin § 42 + zagrożenie pożarowe)
 3. Czy na działce widoczny jest jej numer (Regulamin § 72)
 4. Czy drzewa/tuje nie są zbyt wysokie (Regulamin § 52,53,54)
 5. Czy roślinność nie przerasta na alejkę ogrodową (Regulamin § 52, 67 pkt 3)
 6. Czy altana nie jest w złym stanie technicznym oraz czy ma prawidłowe wymiary (Regulamin § 44)
 7. Czy na działce jest kompostownik (Regulamin § 42)
 8. Czy na działce są uprawy (Statut § 6)

Na podstawie tych parametrów wystawiana jest subiektywna ocena.

Zakazy porządkowe

(Regulamin PZD § 68 pkt 1-12)
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

 1. zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
 2. wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
 3. gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
 4. stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp., spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,
 5. wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
 6. parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
 7. mycia i naprawiania na terenie ROD także na miejscach postojowych wszelkich pojazdów mechanicznych,
 8. polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD,
 9. wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,
 10. naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,
 11. sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów oraz innych roślin na terenach ogólnych ROD,
 12. prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym

Wycinka drzew

Wycinka drzew możliwa jest po uzyskaniu zgody od Kórnika. Wniosek dostępny jest pod tym linkiem:

https://rodkoninko.pl/wp-content/uploads/2023/07/zgoda_na_wycinke_ROD_Koninko.pdf

Należy wykonać zdjęcia wycinanego drzewa. Wniosek po uzupełnieniu wraz ze zdjęciami należy przedłożyć Prezesowi, jego podpis jest niezbędny do uznania wniosku. Komplet dokumentów działkowiec wysyła na własny koszt na adres podany we wniosku.

Pozostałe

Jeżeli znalazłeś/znalazłaś na tej stronie nieprawidłowości, podziel się proszę swoimi uwagami wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@rodkoninko.pl, lub przez system zgłoszeń w Panelu Działkowca.